Shake Shack

Shake Shack

Logan Circle

Restaurant and Bar